Regulamin ASCONS

Regulamin dostępu do treści

WSTĘP:
Sprzedażą produktów elektronicznych na stronie https://ascons.pl zajmuje się Adam Sobczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ASCONS Adam Sobczyński z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 152, 94-054, Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 5070012927.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: asobczynski@ascons.pl

Data publikacji Regulaminu: 21.04.2021 r.

DEFINICJE
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument

Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: XXX

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ascons.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca:

ASCONS Adam Sobczyński
ul. Kusocińskiego 152
94-054 Łódź
NIP: 5070012927, REGON: 101342082

Produkt/Produkt Elektroniczny – niepodzielna i minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny w Sklepie i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu).

Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż dostępu do treści PREMIUM na blogu oraz sprzedaż ebooków w formie plików cyfrowych w formacie PDF.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:
  • połączenia internetowego,
  • standardowej przeglądarki internetowej,
  • aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 4. Wszystkie ceny dostępu do treści PREMIUM podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).
 5. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 6. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.
 7. Produkty są trwale oznakowane jako własność Kupującego, który dokonał ich zakupu w Sklepie. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Kupujący nabywający Produkt za pośrednictwem Sklepu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 8. Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
  • ingerowania w jego zawartość;
  • publikacji,
  • dystrybucji,
  • powielania;
  • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
  • oddawania w najem;
  • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
 9. Kupujący nabywający Produkt ze Sklepu zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w formie elektronicznej czy papierowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Kupującego) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.
 2. Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty, potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności oraz niniejszym Regulaminem dostępu do treści, następnie wpisuje swój adres mailowy i klika na przycisk „Odblokuj dostęp” lub “Pobierz PDF”, a następnie określa sposób płatności.
 3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane , numer telefonu, adres email oraz dane adresowe.
 4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.
 5. Sklep niezależnie od postanowień punktu powyższego może dokonać telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.
 6. Kupujący jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:
  • Dostarczenie mailem
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.
 3. Dostępne formy płatności:

 1. W przypadku wyboru „Przelewu bankowego” jako formę płatności po kliknięciu przycisku „Odblokuj dostęp” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Następnie otrzyma wiadomość e-mail z niezbędnymi danymi do opłacenia Zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał „Przelewy24”, zostanie przekierowany na stronę systemu Przelewy24 w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą:
  • Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz zamówionym dostępem do treści PREMIUM lub zamówionym ebookiem.
 2. W przypadku, gdy wybrana metoda płatności to „przelew bankowy”, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie do 3 dni od momentu jego złożenia.
 3. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Klientowi w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca czeka na wpłatę od Klienta 3 dni, potem zamówienie uznaje się za nieważne. Brak podania w tytule przelewu numeru zamówienia może znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.
 4. Realizacja Zamówienia polega na udzieleniu dostępu do treści PREMIUM lub wysłaniu do klienta ebooka przez system. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej umożliwić dostęp do treści PREMIUM lub dosłać zakupione materiały do Kupującego.
 5. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Klient ma dostęp do treści PREMIUM przez 3650 dni lub 30 dni na pobranie ebooka z linku przesłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia w zależności od zakupionego produktu. Po tym czasie link stanie się nieaktywny. Klient może zwrócić się do Sprzedawcy w celu przedłużenia tego czasu, bądź o ponowne wysłanie nowego linku do ebooka po czasie ważności pierwszego linku.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po uzyskaniu dostępu do treści PREMIUM (treść cyfrowa) lub po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://ascons.pl/polityka-prywatnosci/.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2021 roku.
 2. Regulamin ASCONS może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej ASCONS wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie ASCONS w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 6. Serwis ASCONS dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.